Regulamin

Regulamin zlotu The BEST Of 2016

1. Zlot jest imprezÄ… nie komercyjnÄ….
2. Niniejszy regulamin obowiÄ…zuje wszystkich uczestników zlotu.
3. Za akceptacjÄ™ regulaminu przez każdego z uczestników uważa siÄ™ przekroczenie bramki wjazdowej na imprezÄ™, przy której bÄ™dzie widniaÅ‚a również treść regulaminu.
4. Wjazd na teren zlotu osoby niepełnoletniej jest możliwy tylko z pełnoletnim opiekunem, z zastrzeżeniem że opiekun bierze za osobę niepełnoletnią pełną odpowiedzialność.
5. Niedostosowanie siÄ™ do Regulaminu skutkować bÄ™dzie upomnieniem, a w przypadku powtórzenia siÄ™ sytuacji, wydaleniem z terenu zlotu bez prawa zwrotu poniesionych kosztów. W przypadku zdarzeÅ„ zagrażajÄ…cych zdrowiu i życiu uczestników, i osób postronnych, organizatorzy zastrzegajÄ… sobie prawo do pobytu na miejscu zlotu Policji lub innych sÅ‚użb porzÄ…dkowych.
6. Organizatorzy imprezy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek przedmioty pozostawione na terenie imprezy.
7. Organizatorzy zastrzegajÄ… sobie prawo do dokonania zmian w regulaminie oraz przebiegu imprezy bez podania przyczyny.
8. Uczestnicy winni zachować szczególnÄ… ostrożność w zwiÄ…zku z obecnoÅ›ciÄ… na zlocie pojazdów mechanicznych. Organizatorzy nie ponoszÄ… odpowiedzialnoÅ›ci za wszelkie urazy, których uczestnicy mogli doznać podczas trwania zlotu.
9. Wszyscy uczestnicy zlotu zobowiÄ…zani sÄ… do bezwzglÄ™dnego przestrzegania poleceÅ„ wydawanych przez Organizatorów zlotu, lub SÅ‚użby PorzÄ…dkowe.
10. W zwiÄ…zku z klauzulÄ… w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Komunikacyjnego wyÅ‚Ä…czajÄ…cÄ… odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytuÅ‚u OdpowiedzialnoÅ›ci Cywilnej oraz AutoCasco za wszelkie szkody w mieniu wyrzÄ…dzone przez pojazdy Organizator nie ponosi odpowiedzialnoÅ›ci. W takiej sytuacji poszkodowany winien dochodzić swoich praw bezpoÅ›rednio u sprawcy szkody.
11. Uczestnicy, którzy uiÅ›cili wszelkie opÅ‚aty zwiÄ…zane z pobytem na terenie zlotu, a nie sÄ… widzami - tylko zaÅ‚ogami aut wystawionych na zlocie, majÄ… prawo do przebywania na jego terenie, także po zapadniÄ™ciu zmroku, a także do korzystania z przewidzianych atrakcji.
12. Widzowie, którzy uiÅ›cili opÅ‚atÄ™ na bramce wjazdowej, majÄ… prawo do przebywania na jego terenie w godzinach 10-19 w dniach Sobota i Niedziela, a także do korzystania z przewidzianych atrakcji.
13. Uczestnicy majÄ… prawo do wszelkiej pomocy ze strony Organizatorów zwiÄ…zanej z formalnym pobytem na terenie zlotu.
14. Każdy uczestnik i widz zobowiązany jest do zachowania czystości w miejscu pobytu.
15. Uczestnicy/widzowie przebywajÄ…cy na Zlocie w towarzystwie zwierzÄ…t zobowiÄ…zani sÄ… do przestrzegania wszelkich wymaganych prawem Å›rodków bezpieczeÅ„stwa. JednoczeÅ›nie odpowiadajÄ… oni za wszelkie szkody wyrzÄ…dzone przez podopiecznych
16. Zabrania siÄ™ pod konsekwencjami zawartymi w pkt 5. niniejszego Regulaminu, naruszać nietykalnoÅ›ci fizycznej innych uczestników zlotu, jak i osób postronnych, a także dewastacji mienia ruchomego i nieruchomego, jak również Å›rodowiska naturalnego w miejscu trwania zlotu. Za jakiekolwiek dewastacje mienia do odpowiedzialnoÅ›ci zostanÄ… pociÄ…gniÄ™ci przez Organizatora uczestnicy wobec których zachodzi uzasadnione podejrzenie udziaÅ‚u w dewastacji. Na partycypacjÄ™ w kosztach dewastacji uczestnik zgadza siÄ™ dobrowolnie,akceptujÄ…c obowiÄ…zujÄ…cy regulamin.
17. Zabrania siÄ™ pod konsekwencjami zawartymi w pkt. 5 wnoszenia na teraz zlotu narkotyków i innych Å›rodków odurzajÄ…cych.
18. Na terenie zlotu obowiÄ…zuje ograniczenie prÄ™dkoÅ›ci do 20 km/h Nakazuje siÄ™ zachowanie szczególnej ostrożnoÅ›ci oraz bezwzglÄ™dny zakaz niebezpiecznych manewrów, “palenia gumy”, itp..
19. Jakakolwiek próba uruchomienia pojazdu mechanicznego przez osobÄ™ bÄ™dÄ…cÄ… pod wpÅ‚ywem alkoholu skutkować bÄ™dzie natychmiastowym odebraniem kluczyków do czasu wytrzeźwienia, lub w przypadku odmowy wrÄ™czenia kluczyków, wezwaniem Policji. Dotyczy to sytuacji, kiedy osoba nietrzeźwa uruchamiajÄ…c samochód spowodowaÅ‚aby realne zagrożenie dla zdrowia i życia lub mienia pozostaÅ‚ych uczestników zlotu. W tym momencie za kryterium trzeźwoÅ›ci uznaje siÄ™ wynik przenoÅ›nego komercyjnego i nie homologowanego testera trzeźwoÅ›ci powyżej 0,2 promila.
20. Na terenie zlotu i terenie przyległym obowiązują przepisy kodeksu ruchu drogowego.
21. Wszelkie sprawy nie objÄ™te niniejszym regulaminem pozostajÄ… w gestii interpretacji przez Organizatora zlotu wedle Przepisów Prawa.
22. Decyzja organizatora zlotu jest decyzja ostatecznÄ….
23. W przypadkach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie majÄ… przepisy Kodeksu Cywilnego.
24. Osoby, które bÄ™dÄ… przebywać na terenie zlotu bez zlotowej pieczÄ…tki bÄ…dź opaski na rÄ™ce podlegajÄ… grzywnie w kwocie dziesiÄ™ciokrotnoÅ›ci ceny biletu wejÅ›ciowego.
25. Na zlocie zabrania siÄ™ reklamowania jakichkolwiek firm / dziaÅ‚alnoÅ›ci motoryzacyjnej i tuningowej bez uzgodnienia z organizatorem. Wszelakie próby nieuzgodnionej reklamy bÄ™dÄ… skutkowaÅ‚y usuniÄ™ciem z imprezy i karÄ… finansowÄ….


Organizatorzy

Kolejna edycja zlotu będzie miała miejsce:
2016-08-12, a więc za: Nami :)!
THE BEST Of odbędzie się tym razem w:
Centrum Molo Zalew Sulejowski. Dojazd
Przydatne wskazówki odnośnie dojazdu i imprezy Kliknij tutaj!